Optimalizace svařování hliníku a nerezové oceli firmy TAUBENHANSL

Naše společnost TAUBENHANSL s.r.o. realizuje v roce 2021-22 projekt Optimalizace svařování hliníku a nerezové oceli firmy TAUBENHANSL, který je financován z prostředků a díky podpoře Evropské unie.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 01_20_358
Název výzvy: Inovační vouchery – VI. výzva
Název projektu: Optimalizace svařování hliníku a nerezové oceli firmy TAUBENHANSL
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0026726

Díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj jsme v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost mohli realizovat projekt Optimalizace svařování hliníku a nerezové oceli firmy TAUBENHANSL (CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0026726), jehož rozpočet byl 493.500,- Kč bez DPH, přičemž naše společnost obdržela 75% dotaci ve výši 370.125,- Kč.

Cílem projektu je posouzení a optimalizace procesu svařování hliníkové a nerez ocelové produkce společnosti TAUBENHANSL s.r.o. tak, aby svařování hliníku a nerezi splňovalo přísné evropské normy z pohledu jakosti a kvality svařovaných konstrukcí a produkce společnosti TAUBENHANSL s.r.o.  V rámci projektu budou po optimalizaci svařování provedeny série testování zkušebních svařenců a bude sepsáno 7 WPQR (4x hliník + 3x nerez ocel) včetně Sady WPS. Naše společnost TAUBENHANSL s.r.o. si velice váží této pomoci Evropské unie děkuje za její podporu při svém inovačním úsilí.

________________________________________________________________________________________________

V roce 2020 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_261/0020345:

„Zavedení výroby skladovacího systému s pneumatickým posuvem“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram INOVACE VII a je zaměřen na zavedení výroby nového produktu v podobě skladovacího systému s pneumatickým posuvem, jehož vývoj byl realizován v rámci společnosti TAUBENHANSL s.r.o. Tento skladovací systém je díky pneumatickému posuvu zcela jedinečným výrobkem, který zásadním způsobem zvyšuje využitelnost prostor a bezpečnost s uloženým materiálem při jeho manipulaci.

Projekt řeší problém současné náročné práce s dlouhými a těžkými břemeny ve výškách, při maximalizaci využití skladovacího prostoru a přehledu o množství skladovaného materiálu. Vývoj nového produktu byl iniciován řešením potřeby samotné společnosti TAUBENHANSL s.r.o., která chtěla využít co největší výšku své vlastní výrobní haly ke skladování materiálu a mezistupňů vlastní výroby a chtěla přitom zachovat maximální komfort při manipulaci a maximalizovat bezpečnost práce, neboť v rámci výroby dochází primárně ke skladování dlouhého tyčového materiálu o vyšší hmotnosti. Na základě neexistence odpovídajícího produktu na trhu bylo rozhodnuto o vývoji vlastního konstrukčního řešení dovybaveného pohonem pro snadnou manipulaci s těžkým materiálem ve výškách.

Díky realizaci projektu bude společnost schopna vyrobit většinu speciálních součástek nového výrobku, které si musela v rámci výroby prototypu nechat externě vyrobit obrábět v rámci vlastního výrobního procesu a bude tak moci řešit nejen sériovou výrubu, ale také výrobu zakázkovou dle specifikace zákazníka, a to při zachování přiměřené ceny nového produktu a reálných dodacích lhůt.

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2021.

________________________________________________________________________________________________

V roce 2020 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_253/0020380:

„Akumulace energie ve společnosti TAUBENHANSL s.r.o.“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram Nízkouhlíkové technologie V. Výzva – Akumulace energie a je zaměřen na instalaci bateriového úložiště o kapacitě 110 kW v rámci společnosti TAUBENHANSL s.r.o., které bude připojeno ke OZE v podobě instalované FVE a bude sloužit k ukládání přebytků a následné spotřebě u vyrobené energie v rámci výrobní činnosti společnosti. Projekt bude realizován na adrese Masarykova 189, Malé Předměstí, 34601 Horšovský Týn, parcela p.č. 1843/2.

Projekt řeší problém uložení přebytků energie vyrobených v rámci OZE – instalované FVE. Příčinou problému je špičková zvýšená výroba elektřiny v rámci OZE, která převyšuje aktuální spotřebu v rámci výrobního procesu společnosti.

Díky realizaci projektu dojde k optimalizaci nakládání s vlastní vyrobenou elektrickou energií získávanou z OZE – instalované FVE tak, aby nedocházelo ke špičkovému zatěžování sítě – bateriové úložiště tak bude sloužit k primárnímu vykrývání spotřeby v době snížené výroby energie z OZE.

Dokončení projektu je předpokládáno do konce května roku 2021.

________________________________________________________________________________________________

Naše společnost TAUBENHANSL s.r.o. realizuje v roce 2020 projekt Optimalizace svařování ve výrobním programu TAUBENHANSL s.r.o., který je financován z prostředků a díky podpoře Evropské unie.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 01_18_215
Název výzvy: Inovační vouchery – IV. výzva
Název projektu: Optimalizace svařování ve výrobním programu TAUBENHANSL s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0020671

Díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj jsme v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost mohli realizovat projekt Optimalizace svařování ve výrobním programu TAUBENHANSL s.r.o. (CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0020671), jehož rozpočet byl 395.000,- Kč bez DPH, přičemž naše společnost obdržela 75% dotaci ve výši 296.250,- Kč.

Obsahem projektu “ Optimalizace svařování ve výrobním programu TAUBENHANSL s.r.o.“ je  je posouzení a optimalizace procesu svařování společnosti TAUBENHANSL s.r.o. Svařování představuje jeden výrobních procesů společnosti při výrobě nábytku, svařovaných konstrukcí a speciálních svařenců. Cílem projektu je nastavit proces svařování tak, aby splňoval přísné evropské normy z pohledu jakosti a kvality svařování pro následnou certifikaci procesu. V rámci projektu budou po optimalizaci svařování provedeny série testování zkušebních svařenců a bude sepsáno 5 WPQR a 40 WPS.

Naše společnost TAUBENHANSL s.r.o. si velice váží této pomoci Evropské unie a děkuje za její podporu při svém inovačním úsilí.

________________________________________________________________________________________________

V roce 2018 byla společnosti TAUBENHANSL s.r.o schválena dotace na projekt:

Název projektu:
Instalace FVE bez akumulace ve společnosti TAUBENHANSL s.r.o.

Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011621

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na instalaci fotovoltaické elektrárny bez akumulace na střechách hal v areálu společnosti TAUBENHANSL s.r.o. V rámci projektu nebude využívána akumulace energie a vyrobená elektřina bude využita ve výrobních procesech společnosti žadatele.

Projekt řeší energetickou náročnost podnikatelského sektoru. Příčinou je historické zaměření ČR na výrobu elektrické energie z fosilních paliv. Teprve technologický pokrok posledních let umožnil montáž vlastních energetických čistých zdrojů přímo u výrobních podniků. Na úrovni ČR a celé EU snižuje projekt energetickou náročnost podnikatelského sektoru a tím přispívá k naplnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti. Na úrovni žadatele snižuje projekt závislost žadatele na odběru elektrické energie z distribuční soustavy, která jez velké části generována ze spalování fosilních paliv a jiných neekologických zdrojů.

Díky realizaci projektu dojde ke snížení ročního odběru elektrické energie o 24,880 MWh, a roční snížení emisí CO2 o 25,1686 tun.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.

________________________________________________________________________________________________

Od 1.1.2017 společnost TAUBENHANSL s.r.o. realizuje následující projekt:
Název projektu: Zvyšování odborných znalostí a dovedností zaměstnanců společností KOVOVÝROBA HONZÍK, s.r.o. a TAUBENHANSL s.r.o.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005094

Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost. Náplní projektu je realizace vzdělávacích aktivit jejichž cílem je zvýšení úrovně potřebných odborných znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků, napříč společností KOVOVÝROBA HONZÍK, s.r.o. a jeho dlouholetého partnera, společnosti TAUBENHANSL s.r.o. Vzdělávací plán pro tento projekt byl sestaven s ohledem na aktuální vývoj požadavků obou společnosti, s cílem zajištění dlouhodobého a udržitelného rozvoje jak společnosti KOVOVÝROBA HONZÍK, s.r.o., tak společnosti TAUBENHANSL s.r.o.


V roce 2017 byla společnosti TAUBENHANSL s.r.o schválena dotace na projekt:

Název projektu:
Zavedení výroby nového druhu izolačního panelu

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010018

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram INOVACE a jeho cílem je zavedení zcela nového druhu izolačního panelu, který spojuje do unikátního celku izolační a estetické vlastnosti, společně s vysokou mechanickou odolností. Součástí projektu je také aplikace nového výrobního postupu, souvisejícího s náročnými požadavky na procesní zvládnutí výroby nového produktu tak, aby byly zachovány všechny užitné vlastnosti prototypového řešení.

V důsledku projektu dojde k výrazné změně pojetí izolačních konstrukcí, především ve veřejných prostorách a provozně zatěžovaných interiérových prostorech. Díky zavedení panelů v konstrukcích bude celý komplex odlehčený, čímž budou sníženy materiálové nároky na nosné části konstrukcí a bude moci příslušné stavební prvky realizovat levněji. Další změnou bude eliminace potřeby zakrývání izolačních panelů dalšími, dekoračními vrstvami, čímž dojde k dalšímu odlehčení a zlevnění celé konstrukce. V neposlední řadě bude usnadněna běžná údržba a zpomaleno stárnutí povrchů, neboť leštěné nerezové povrchy jsou časově velice stabilní a velmi snadno udržovatelné.